Prospekt informacyjny

Gwarantujemy profesjonalizm i bezpieczeństwo

Jesteśmy liderem w zakresie analiz rynku mieszkaniowego i doradztwa deweloperskiego

Aktualnie przygotowujemy prospekty i analizy 1KM dla ponad 90 inwestycji

Przejmujemy odpowiedzialność za opracowane prospekty informacyjne

Weryfikujemy dokumenty sprzedażowe

Oferujemy cykliczną aktualizację dostarczanych materiałów

Proponujemy obsługę prospektów przez cały okres trwania inwestycji lub analizę inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km

Dzięki naszej pracy oszczędzasz czas swoich pracowników, którzy mogą zająć się przede wszystkim sprzedażą mieszkań

X
Jesteśmy liderem w zakresie analiz rynku mieszkaniowego i doradztwa deweloperskiego

Prospekty Informacyjne, choć nie zastąpią materiałów marketingowych, w realiach rynku regulowanego ustawą stanowią dla klientów istotny dokument, którym kierują się w procesie podejmowania decyzji o wyborze mieszkania. Podobnie jak raporty finansowe wykonane przez zewnętrznych rewidentów, tak i tym przypadku Prospekt wykonany przez zewnętrzną, profesjonalną firmę zwiększy wiarygodność inwestycji. REAS posiada 21 lat doświadczeń w ocenie inwestycji mieszkaniowych oraz jest znanym, wiarygodnym i obiektywnym komentatorem rynku, na którego badania powołują się lokalne i krajowe media.
Aktualnie przygotowujemy prospekty i analizy 1KM dla ponad 90 inwestycji

Przejmujemy odpowiedzialność za opracowane prospekty informacyjne

Zlecenie realizacji prac REAS stanowi istotny argument w ocenie dochowania należytej staranności dewelopera przy opracowaniu prospektu. Zgodnie z obecną praktyką prawną, wykazanie dołożenia należytej staranności jest kluczowe dla oceny działania w dobrej wierze. Należyta staranność podmiotu gospodarczego jest zachowana, jeśli podmiot ten wykaże, że powierzył wykonanie określonych czynności dotyczących świadczonych usług, innemu podmiotowi, którego profesjonalizm i jakość świadczonych czynności budziła zaufanie. Może to być istotną przesłanką do ograniczenia sankcji karnych wobec osób odpowiedzialnych w spółce na sporządzenie prospektu, co w praktyce dotyczyć może członków zarządu spółki lub osób podpisanych pod prospektem w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Posiadamy ponadto ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonanej usługi, na wypadek błędów i roszczeń ze strony klientów.
Proponujemy obsługę prospektów przez cały okres trwania inwestycji lub analizę inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km

W zależności od preferencji klienta możemy dostarczać:

* prospekty informacyjne dla każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w ofercie, aktualizowane w trakcie całego procesu deweloperskiego. Przygotowane zostaną w formie zamkniętej, podpisanej cyfrowo, kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobą upoważnioną do reprezentowanie REAS. Prospekt zawierać będzie informacje o autorze opracowania, tj. spółce REAS.

* regularne aktualizacje wyłącznie informacji o inwestycjach przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od analizowanego projektu deweloperskiego.
Oferujemy cykliczną aktualizację dostarczanych materiałów

REAS oferuje realizację aktualizacji informacji o otoczeniu, regularne przeglądy otoczenia i monitorowanie zmian w dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji, tak aby dotrzymać obowiązku aktualizowania prospektu w zgodzie z regulacjami ustawy.

W przypadku realizacji prospektów aktualizacja obejmie również wprowadzanie na bieżąco zmian wynikających z procesu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przekazywanych przez Klienta, w tym zmian w cennikach, aktualizację informacji o finansowaniu przedsięwzięcia, zmian w księdze wieczystej etc.
Weryfikujemy dokumenty sprzedażowe

W trakcie opracowywania prospektu specjaliści REAS weryfikują dostarczone materiały takie jak karty mieszkań, harmonogram przedsięwzięcia czy realizacji inwestycji, a przy aktualizacjach na bieżąco sprawdzają też zmiany we wzorze umowy deweloperskiej, cennikach czy księdze wieczystej.

Dzięki temu klienci mogą mieć pewność dostarczania nabywcom mieszkań najaktualniejszych i wiarygodnych danych.
Dzięki naszej pracy oszczędzasz czas swoich pracowników, którzy mogą zająć się przede wszystkim sprzedażą mieszkań

Istotnym argumentem za powierzeniem przygotowania prospektów i aktualizacji REAS są nakłady czasu niezbędne do ich wykonania. Samodzielne przygotowanie dokumentów siłami działu sprzedaży byłoby z jednej strony czasochłonne wobec braku doświadczenia pracowników w opracowywaniu takich dokumentów, a z drugiej strony powodowałoby ograniczenie dostępności sprzedawców w kontaktach z rynkiem i klientami.

ZAUFALI NAM

Zapytaj o wycenę / szczegóły

UWAGA
ograniczenie do 500 znaków