Nota prawna

Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej ("Witryna") jest REAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej "REAS"). Serwis ten ma charakter informacyjny, a  materiały przedstawione na tej stronie są dostępne nieodpłatnie. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte na niniejszej witrynie zalecane jest zasięgnięcie porady w REAS lub u innego kompetentnego specjalisty.

Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. REAS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich. W żadnym wypadku REAS lub pracownicy REAS nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Witryna niniejsza umożliwia komunikację z odrębnymi witrynami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. REAS nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych witrynach.

REAS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Prawa z tego tytułu przysługują REAS i są zastrzeżone. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie, w tym tekst, grafika i kod programistyczny, nie mogą być udostępniane publicznie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody REAS. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia praw autorskich i źródła informacji ((C) Copyright by REAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa).

Dane Osobowe

Przetwarzanie danych osobowych przez REAS odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”).

Szczegółowe zapisy dotyczące polityki prywatności stosowanej przez REAS znaleźć można w zakładce "Polityka Prywatności".

REAS zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między REAS a użytkownikiem witryny.

Pytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zastrzeżeń prawnych, praw autorskich oraz polityki prywatności podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, prosimy przesłać korzystając z linku Kontakt.