Prospekt informacyjny

Ustawa deweloperska nakłada na dewelopera obowiązek sporządzenia i doręczenia zainteresowanym klientom prospektu informacyjnego, który zgodnie z wymogami ustawy powinien zawierać podstawowe dane dotyczące dewelopera, jego doświadczenia i planowanej inwestycji.

Wprowadzony przez ustawę deweloperską prospekt informacyjny ma spełniać rolę standardowej oferty handlowej, która ułatwi porównywanie inwestycji i zwiększy przejrzystość rynku. Niesie to jednak za sobą ryzyko rozwiązywania umów przez kupujących na skutek niedotrzymania warunków umowy lub błędów w prospekcie.

REAS dostarcza deweloperom możliwość outsourcingu usługi sporządzenia prospektów lub zapewnienia wsparcia przy analizach inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego.

Współpraca z REAS minimalizuje ryzyko błędów informacyjnych w prospekcie. Nasz autorski system danych umożliwia konsultantom dokładne ustalenie danych niezbędnych do złożenia prospektu oraz informacji o inwestycjach przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km.

REAS oferuje również cykliczną aktualizację prospektu w ramach abonamentu.

Wybrani klienci